หม้อแปลงไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า > หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้ความหลากหลายของระดับแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้ารวมทั้งหม้อแปลงขนาดเล็กขนาดกลางหม้อแปลงหม้อแปลงขนาดใหญ่สามารถใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่และอุปกรณ์ในการสั่งซื้อ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมกำลังส่งออก