เบรกเกอร์

เบรกเกอร์

เบรคเกอร์กำลังเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สามารถปิดรับและทำลายกระแสไฟฟ้าภายใต้สภาวะปกติได้และสามารถปิดและพกพาและทำลายกระแสไฟได้ภายใต้สภาวะผิดปกติภายในเวลาที่กำหนด